سوغات شانگهای چین چیست؟

۱٫ چای چینی
چای چینی یکی از سوغاتی های مناسب در چین محسوب می‌شود و برای مردمی مثل ایران که اکثر آنها علاقه زیادی به چایی دارند، سوغاتی شگفت انگیزی محسوب می‌شود و مزه و طعم متفاوت این چایی‌ها می تواند تجربه‌ی جدیدی برای آنها رقم بزند.

۲٫ مچبند شمارشگر گام
فیت بیت، شمارش گر گام، نشان‌دهنده‌ی ضربان قلب، مچ‌بندهای سلامتی غربی، در آمریکا متداول هستند. درحالی‌که این گجت ها معروف هستند، همچنین کمی گران نیز هستند، مچ‌بند Fitbit در حدود ۱۰۰ دلار و یا ۶۶۸ یوآن قیمت دارد. خوشبختانه شرکت چینی Xiaomi محصولات مشابهی را با کسری از قیمت ارائه می‌دهد. در فروشگاه سیتی ویک بند، طرفداران زیاد مچ‌بندها وجود دارند و توصیه می‌شود که برای دوستان خود از این مچ‌بند هدیه ببرند. این مچ بندها چیزی حدود ۶۹ تا ۲۵۰ یوآن قیمت دارند.

۳٫ نان چیکو تفریحی
اگر در خانواده‌ی خود فرد خردسالی دارید که دوست دارد با شمشیر سامورایی و نان‌چیکو بازی کند، این حقه‌ی بامزه می‌تواند هدیه‌ی مناسبی باشد. به یک مغازه‌ی محلی بروید و با اطمینان می‌توانید بگویید درحالی‌که در چین بوده‌اید این نان چیکو را خریداری کرده‌اید.

۴٫ محصولات مشابه
اگر برخی مردم بر این عقیده باشند که چای مترادف با چین است، کالا‌های تقلبی را نیز متعلق به چین می‌دانند. ما این موضوع را رد نمی‌کنیم. عینک‌های آفتابی ۱۰۰ یوانی که بسته‌بندی راحتی دارند می‌توانند دوستان سرمایه‌دار شما در غرب را به میزان زیادی خوشحال کنند.

۵٫ عینک‌های طبی
عینک‌های طبی در کشورهای غربی هزینه‌ی بالایی دارند. از دوستان و آشنایان خود اطلاعات عینک‌های طبی آن‌ها را جویا شوید و زمانی که در چین هستید از یکی از فروشگاه‌ها اقدام به خرید عینک طبی برای آن‌ها بکنید. دوستان شما در خانه بسیار خوشحال خواهند شد که شما در هزینه‌های آن‌ها صرفه‌جویی کرده‌اید، این عینک‌ها را می‌توان به قیمتی در حدود ۱۰ یو آن خرید.
۶٫ کیف‌های کوچک با جملات انگلیسی و چینی بر روی آن‌ها
اگر شما سوغاتی و یادگاری‌های زیادی برای دوستان خود نیاز دارید، کیف‌های کوچکی که در همه‌جا وجود دارند و جملات چینی – انگلیسی بر روی آن‌ها نوشته‌شده را خریداری کنید. نشان دادن شخصیت‌های خنده دار انگلیسی و چینی، می‌تواند باعث سرگرمی دوستان و ایجاد حس خوب در آن‌ها نسبت به کادویی باشد که دریافت کرده‌اند.
۷٫ قلم‌های خوشنویسی
خوشنویسی چینی یک کار زیبا و وسوسه کننده است و کاری است که آرزو داشتیم در آن کار به مهارت می‌رسیدیم. منحصربه‌فرد، ظریف و مناسب برای حمل در کیف؛ قلم‌های خطاطی بهترین هدیه‌ای هستند که شما می‌توانید به خانه ببرید. مطمئن شوید که قلمی خریده‌اید که مرکب ندارد، همچنین پارچه‌های مخصوص تمرین نیز برای دوستان خود بگیرید تا بر روی آن تمرین کرده و نهایت آن را شسته و تمیز کنند.

۸٫ هنر
هرکسی هنر را دوست دارد؛ و افراد مختلف دوست دارند تا به هنر خود ببالند. به مغازه‌ی خیابانی موردعلاقه‌ی خود بروید و اثر هنر مشخصی را از یکی از هنرمندان موردعلاقه‌ی چینی خود انتخاب کنید. شانس موجود در این روند این است که این آثار خارجی هستند و دوستان شما متوجه نخواهند شد که شما این اثر را فقط به قیمت ۵۰ ین خریده‌اید.

۹٫ تی‌شرت
تی‌شرت‌ها هدایای دیگری هستند که ارزان بوده و در کیف شما نیز سنگینی نمی‌کنند. در شهری پر از پیراهن‌های ارزان و ترجمه‌های بد انگلیسی، یافتن یک تی‌شرت و سوغاتی بردن آن کار سختی نیست. تی‌شرت‌های کلاسیک I <3 BJ می‌تواند برای برادر ۱۶ ساله‌ی شما عالی باشد و پدربزرگ شما که در حومه‌ی شهر زندگی می‌کند از طرح ترکیبی اوباما و مائو خوشش خواهد آمد.
۱۰٫ ابریشم
بله این هدیه کمی کلیشه‌ای است. هرچند حقیقت این است که برخی افراد دیوانه‌ی ابریشم هستند. درحالی‌که که ابریشم کمی گران است، روسری‌های ابریشمی و کالاهای مشابه را می‌توان به‌صورت ارزان در چین خریداری نمود. برای مادربزرگ خود یک روسری ابریشم بیاورید و درنتیجه می‌توانید این شانس را داشته باشید تا نوه‌ی موردعلاقه شوید.

شانگهای و مجموعه ای از جاذبه های دیدنی آن

در سفر به چین و بازدید از شانگهای، پر جمعیت ترین شهر چین با حدود ٢٠ میلیون نفر جمعیت، آمیزه ای از آثار تاریخی و معابد و محله های قدیمی که مانند یک نقاشی آبستره در کنار آسمان خراش های مدرن و امروزی، تالارهای بورس سهام و فلزات و مغازه های شیک برندهای گرانقیمت، در هم تنیده اند، خواهید دید. در کم ترین شهری از دنیا می توان چنین ترکیب شلوغ اما دوست داشتنی را در کنار هم یافت.در قسمت اول مجموعه ای از این جاذبه ها را معرفی کردیم و در ادامه به معرفی تعدادی دیگر از آنها خواهیم پرداخت.

دیدنی های منطقه ی میدان رن مین (میدان مردم)
هــر کلان شــهر کمونیســتی دارای یــک میــدان عمومــی بــا ابهــت اســت کــه در قلــب شــهر قــرار دارد، و میــدان رن میــن شــانگهای نیــز از ایــن دســته میدان هاســت. ایــن میــدان قطــب دانــش جغرافــی و فرهنگــی و مرکــز جاذبــه ی شــهر اســت. بلــه، ایــن میــدان کمتــر از میــدان تیانان مــن پکــن مــورد رســیدگی و نظم بخشــی قــرار گرفتــه امــا زیبایــی خــاص خــود را نیــز دارد و نســبتا هــم شــلوغ تر اســت.

میدان رن مین – موزه ی شانگهای

ســاختمان ایــن مــوزه جــوری طراحــی شــده تــا یــادآور ظــرف غــذای ســه طبقــه ی برنــزی باســتانی (دینــگ) باشــد و همچنیــن شــکل آینــه ی برنــزی معــروف سلســله ی هــان را نشــان بدهــد. معروف تریــن مجموعــه ی ایــن مــوزه، گالــری برنزهــای چیــن باســتان اســت. در گالــری مجســمه های باســتانی چیــن، مجســمه های ســنگی از سلســله ی کیــن و هــان تــا مجســمه های گچــی بودایــی بــه نمایــش گذاشــته شــده اند. ایــن مجســمه ها تحت تأثیــر طرح هــای آســیای مرکــزی در مســیر جــاده ی ابریشــم ســاخته شــده بودنــد. تمــام ایــن مجســمه ها رنگــی بوده انــد ولــی تنهــا بعضــی از ایــن رنگ دانه هــا باقــی مانده انــد و رنگ هــا بــر اثــر کهنگــی ریخته انــد.
گالــری ســرامیک چیــن باســتان یکــی از بزرگتریــن و پر بیننده تریــن گالری هــای ایــن مــوزه اســت. ایــن نمایشــگاه شــامل ســفال های بــه جــا مانــده از ســال ۶٠٠٠ پیــش یعنــی عصــر نوســنگی اســت کــه در خــارج از شــهر شــانگهای کشــف شــده اند و همچنیــن ســفال های ســانکی از تانــگ و مجموعــه ای بــزرگ از ظــروف چینــی کــه در دوران سلســله ی کینــگ ســاخته شــده اند هــم در ایــن گالــری در دســترس و قابــل تماشــا هســتند.
گالــری نقاشــی چینــی بــرای آن دســته از افــرادی کــه بــا هنــر چینــی آشــنایی ندارنــد بســیار ژرف اســت، اگرچــه هرکســی بــدون داشــتن معلومــات تخصصــی در مــورد هنــر چینــی می توانــد از تــوازن زیبایــی هنــر قلــم چینــی لــذت ببــرد. در ایــن گالــری انــواع هنــر بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت، از بامبوهــای مــورد حکاکــی قــرار گرفتــه بگیریــد تــا انــواع دست نوشــته ها. از دیگــر گالری هــای ایــن مــوزه؛ گالــری یشــم های تزئینــی چیــن باســتان، گالــری ســکه، گالــری وســایل سلســله های کینــگ و مینــگ، گالــری هنرهــای طبیعــی اقلیتــی را می تــوان نــام بــرد.

دیدنی های منطقه ی شهر قدیمی
ایــن منطقــه در میــان بومیــان شــانگهای بــه نــان شــی یعنــی شــهر جنوبــی مشــهور اســت، شــهر قدیمــیِ چینــی یکــی از ســنتی ترین مناطــق چینــی در شــانگهای، در امتــداد کیبــا قــرار گرفتــه اســت. بــا وجــود تاریخــی بــودن شــهر شــانگهای، بیشــتر آثــار تاریخــی آن بــه اواســط قــرن ۱۹ میــلادی بــاز می گــردد ولــی شــهر قدیمــی هنــوز بافــت قدیمــی را داراســت. اگــر دوســت داریــد فرهنــگ و زندگــی ســنتی چیــن را از نزدیــک ببینیــد، کوچه هــای تاریــک و شــلوغ شــهر قدیمــی بهتریــن گزینــه اســت. بیشــتر توریســت ها بــه شــهر قدیمــی می رونــد تــا از بــازار ایــن شــهر بــه خصــوص از بــازار عتیقــه ی خیابــان دنگ تــای دیــدن کننــد و یــک کاســه چــای داغ هــم آن جــا بنوشــند.

شهر قدیمی – معبد خدایان شهر
شــهرهای چینــی هــر کــدام دارای معبــد تائویــی خدایــان شــهر هســتند ولــی متأســفانه بیشــتر ایــن معبدهــا قربانــی دوره ی انقلابــی چیــن شــده اند. ایــن معبــد در اوایــل قــرن ۱۵ ســاخته شــد و در طــول انقــلاب فرهنگــی هــم بــه شــدت آســیب دیــد و در ایــن اواخــر بازســازی شــد. وقتــی وارد تــالار اصلــی ایــن معبــد می شــوید بــه حکاکی هــای ســقف آن توجــه کنیــد کــه چگونــه هنــر مــادی و معنــوی در هــم آمیخته انــد. در شــمال تــالار اصلــی، تــالار چنــد کیشــی ایــن معبــد قــرار دارد کــه در ســمت راســت آن مجســمه ی ســه الهــه ی چینــی؛ گوان ییــن، تیان هــو و یان مو نیانگ نیانــگ قــرار گرفتــه اســت.

دیدنی های منطقه ی پودونگ
پودونــگ نــام مکانــی اســت کــه بیشــتر غربی هــا قبــل از این کــه پــا بــر روی خــاک شــانگهای بگذارنــد بــا آن آشــنا هســتند و ایــن بیشــتر بــه خاطــر افــق زیبــا و دیدنــی ایــن ناحیــه اســت. بــرای توریســت ها بیشــترین جذابیت هــای پودونــگ، موزه هــا، بــرج بلنــد جیــن مائــو، مناظــری از بانــد و بعضــی از هتل هــای معــروف شــانگهای اســت.

پودونگ – برج جین مائو
در شــهری بــا معمــاری معاصــر و رمزآمیــزش، جین مائــو بــه خاطــر طراحــی زیبایــش بســیار چشــم گیر اســت. پله هــای جالــب توجــه ایــن بــرج تحــت تأثیــر معمــاری ســنتی چینــی طراحــی شــده اســت. اگــر می خواهیــد شــانگهای را از بــالا ببینیــد بــه ســکوی رصــد ایــن بــرج در طبقــه ی ۸۸برویــد. چــه شــب باشــد و چــه روز، مناظــر زیبــای شــهر را تماشــا کنیــد و از بلندتریــن اداره ی پســت در جهــان کارت پســتال بخریــد. بلندتریــن کافــه ی جهــان نیــز یــک طبقــه پایین تــر و در طبقــه ی ۸۷ایــن بــرج قــرار دارد.

پودونگ – موزه ی تاریخ شانگهای
هــم کــودکان و هــم بزرگســالان از ایــن مــوزه کــه ســاخته شــده تــا نمایشــگر شــانگهای قدیــم باشــد لــذت خواهنــد بــرد. ایــن مــوزه ابتــدا بــه صــورت آزمایشــی ســاخته شــد. در این جــا شــما مدل هایــی کوچــک از هــر چیــزی کــه مربــوط بــه زندگــی گذشــتگان اســت را پیــدا خواهیــد کــرد.

دیدنی های خیابان جینگ آن و نان جینگ غربی
یکــی از مناطــق مرکــزی در شــانگهای اســت، کــه در دوران اســتقرار بین المللــی، بــه خیابــان جوشــان معــروف بــود. ایــن منطقــه در شــانگهای بــه عنــوان یــک منطقــه ی اقتصادی-بازرگانــی محســوب می شــود.

خیابان جینگ آن و نان جینگ غربی – مرکز هنری خیابان مگان شان ۵۰
بــرای دیــدن ایــن مــوزه بایــد یــک روز را بــه طــور کامــل کنــار بگذاریــد. ایــن مرکــز بــه هنــر معاصــر هنرمنــدان اکثــرا جــوان چینــی اختصــاص دارد. برنامه هایــی کــه در آن برگــزار می شــود از تنــوع زیــادی برخــودار اســت. ضمــن این کــه ایــن گالــری تنهــا بــه یــک هنــر خــاص اختصــاص نــدارد و از ویدیــو اینستالیشــن تــا نمایشــگاه نقاشــی، نمایشــگاه گرافیکــی، نمایشــگاه مجســمه ، نمایــش عکــس، نمایــش فیلم کوتــاه و خیلــی چیزهــای دیگــر در آن انجــام می شــود.

تئاتر مرکزی شانگهای
گــروه آکروباتیــک شــانگهای ســاعت ٧:٣٠ هرشــب، اجــرای مشــهور خــود را برگــزار می کند. زمــان اجــرای آنهــا بســیار کوتــاه ولــی ســرگرم کننــده اســت و بیشــتر توریســت هایی کــه بــرای اولیــن بــار بــه شــانگهای می آینــد، دیــدن ایــن برنامــه را درلیســت کاری خــود قــرار می دهنــد. بلیــت ایــن نمایــش زود تمــام می شــود، و بایــد از چنــد روز قبــل در فکــر تهیــه باشــید.

دنیای سیرک شانگهای
شــمال شــهر، گــروه ســیرک شــگفت انگیز شــانگهای برنامــه دارنــد. اجراهــای آکروباتیــک هیجان آمیــز کــه نوآورانــه اجــرا می شــنود. اجــرای برنامــه هــر شــب ســاعت ٧:٣٠ شــروع می شــود. بلیت هــا را می توانیــد همــان لحظــه بخریــد ولــی بهتــر اســت کــه از قبــل تهیــه کنیــد.

اپرای چینی
صداهایــی روشــن و غیرطبیعــی، ســنج هایی کــه ناگهــان شــما را از جــا می پراننــد، ماســک هایی مرمــوز و ترســناک و یــا حتــی آشــنا و گویــا و صورت هــای نقاشــی شــده ی اپــرای پکنــی، بیشــتر چیزهایــی هســتند کــه مــردم از اپــرای چینــی تصــور می کننــد، و درســت هــم تصــور می کننــد، ولــی بــه یــاد داشــته باشــید کــه ایــن هنــر روش هــا و اجراهــای مختلفــی دارد.

تئاتر یی فو
در یکــی از بلوک هــای شــرقی میــدان رن میــن، یکــی از اصلی تریــن تئاترهــای اپــرای شــهر (کــه بــرای ماســک های آویــزان در ورودی اش معــروف اســت) قــرار گرفتــه. ایــن تئاتــر یکــی از محبوب تریــن اجراهــای پکــن، و یــو (اپــرای شائوشــینگ) را برگــزار می کنــد.

تئاتر لی سئوم
یکــی از قدیمــی تریــن تئاترهــای شــانگهای اســت و خیلــی از تئاترهــای شــانگهای از جملــه اجراهــای کــودکان، اپــرای چینــی و موزیــک و بالــه ی کلاســیک در ایــن تئاتــر برگــزار می شــوند.

تئاتر هنرهای شانگهای
ایــن تئاتــر در شــمال خیابــان نــان جینــگ غربــی قــرار گرفتــه اســت و مخلوطــی از نمایش هــای چینــی و موســیقی های کلاســیک چینــی و غربــی در آن برگــزار می شــود.

مرکز مالی جهانی

برج مرکز مالی جهانی شانگهای یک آسمان خراش بسیار بلند است. این برج چند قابلیتی است و از آن در بخش‌های اداری، هتل‌ها، سالن‌های کنفرانس، عرشه‌های تماشا و مراکز خرید و هتل استفاده می‌شود. در ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۷ این آسمان خراش به ۳/۴۹۲ متر رسید و بلندترین ساختمان در سرزمین چین شد.